WAARDENGEDREVEN MEDIA

waardengedreven media - studie memoriNaar aanleiding van de zestigste verjaardag van onze beroepsvereniging maakte Memori, het onderzoekscentrum van de Hogeschool Thomas More een grondige analyse van onze specifieke sector.

Daaruit kwamen o.a. vijf aanbevelingen voor onze uitgevers:

  1. Tijdschriften nog beter integreren in de communicatiemix.

Tijdschriften staan in deze informatiesamenleving niet meer alleen. De meeste niet-commerciële en waardengedreven uitgevers maken gedrukte tijdschriften terwijl ze daarnaast in min of meerdere mate ook werk maken van elektronische nieuwsbrieven, websites, sociale media, diverse vormen van mondelinge communicatie (infolijn, loket, huisbezoek, …) , folders, brochures… .

Het viel ons op hoe zelden organisaties/uitgevers aanpak en inhoud van tijdschriften doordacht plannen en doseren in nauwe samenhang met de andere communicatiekanalen. Die media bestaan vaak al te geïsoleerd naast elkaar. 
Er is hoge nood aan een meer crossmediale benadering waarbij de verschillende informatiekanalen elkaar versterken in het bereiken van communicatiedoelen bij de beoogde doelgroepen. Zo vermijdt men tapijtbombardementen waarbij alle doelgroepen telkens weer dezelfde informatie krijgt via telkens weer andere kanalen

  1. Werk maken van een kostenefficiënte en duurzame aanpak.

Met name de grote ledenorganisaties kampen met een nog belangwekkende minderheid abonnees die zelden of nooit aan het lezen van die bladen toekomen. Het is een illusie te denken dat men dit “koude publiek” met zo’n tijdschrift kan bereiken. Het is integendeel een gigantische verspilling van geld, papier en bomen. Hier is nood aan een kostenefficiënte en duurzame aanpak. Dat kunnen verenigingen doen door hun leden minstens gedeeltelijk te laten bepalen welke informatie ze wel/niet willen krijgen via welke gedrukte en/of digitale kanalen. Zoiets veronderstelt een performante CRM-aanpak, met regelmatig geactualiseerde abonneeprofielen. Op die manier bewijzen ze leden en lezers een dienst met informatie die meer op hun maat gemaakt is.

  1. Aandacht voor eigentijdse concepten.

Dit aandachtspunt betreft vooreerst de vormgeving van de niet-commerciële bladen. In lezersonderzoeken lees je wel vaker (maar zeker niet overal) dat lezers de lay-out als oubollig of weinig professioneel ervaren. De noodzaak van een uitnodigende, frisse en eigentijdse lay-out stelt zich het meest bij ledenbladen waar de band tussen de lezers en de organisatie eerder beperkt is. Een oubollige vormgeving is er een extra drempel om het blad ter hand te nemen, terwijl een aantrekkelijke lay-out net stimuleert om alsnog wat verder te kijken en te lezen. Bij die eigentijdse concepten horen ook benaderingen als storytelling, het betrekken van lezers door hen mee ideeën en informatie te laten geven (crowdsourcing), met hen in gesprek te gaan (de converserende organisatie),
… . Tijdschriften kan men een stuk interactiever maken, zeker als men ze crossmediaal combineert met mondelinge en digitale kanalen.

  1. Ruimte maken voor samenwerking.

Het viel tijdens ons onderzoek op hoe weinig de uitgevers van de waardengedreven pers reeds samenwerken en onderling kennis en expertise uitwisselen. Er is wel een uitgesproken behoefte aan, maar zelden maakt 
men er echt werk van in de drukke productieroutine richting telkens weer
 een nieuw nummer van zo’n tijdschrift. We kunnen die uitgevers alleen maar aanbevelen elkaar te vinden en samen oplossingen te zoeken en te delen voor de uitdagingen die zich aandienen.

  1. Zichzelf blijven.

Lezers herkennen en erkennen het engagement en de waarden in de waardengedreven tijdschriften. Ze beseffen dat dit geen onafhankelijke, neutrale en seksloze bladen zijn, en ze waarderen die eerlijkheid. Zo weten ze door welke bril gekeken wordt, zelfs al zijn ze het niet altijd eens met die waarden en bijhorende accenten. 
Bovendien appreciëren lezers net datgene wat deze bladen anders maakt dan de commerciële pers: het bieden van overzicht, van wat meer diepgang en duiding, van nichespecifieke informatie door tijdschriftenmakers die dicht bij hun publiek willen staan. En dat allemaal in een doorgaans bevattelijke taal.

Laat de waardengedreven pers bij dit alles vooral zichzelf blijven.

Wie interesse heeft voor de studie kan een exemplaar bestellen bij het secretariaat Willebroekkaai 37, 1000 Brussel tel. 02 212 25 53